Algemene voorwaarden Admire Your Health

1. Admire Your Health : Admire Your Health , gevestigd te Zuid-Holland onder KvK nr. 84033819 . 

2. Klant: degene met wie Admire Your Health een overeenkomst is aangegaan. 

3. Partijen: Admire Your Health en klant samen. 

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Admire Your Health .

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

Prijzen

1. Alle prijzen die Admire Your Health hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. 

2. Alle prijzen die Admire Your Health hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Admire Your Health te allen tijde wijzigen. 

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Admire Your Health niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Admire Your Health vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

 6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Admire Your Health , geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

7. Indien partijen voor een dienstverlening door Admire Your Health een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 8. Admire Your Health is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Admire Your Health de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

11. Admire Your Health heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Admire Your Health prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Admire Your Health op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging. 

Betalingen en betalingstermijn 

1. Admire Your Health mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 2. De klant dient betalingen direct  te hebben voldaan indien anders afgesproken. 

3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Admire Your Health de klant een aanmaning hoeft te sturen c,q, in gebreke hoeft te stellen. 

4. Admire Your Health behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 

Gevolgen niet tijdig betalen

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat: 

• het product niet is gebruikt/geopend

• het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

• het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast 

• het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.) 

• de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.) 

• het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is 

• het product geen los tijdschrift of losse krant is

• het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

• de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling o zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen o zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen o zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Contact@admireyourhealth,com , indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Admire Your Health , www.admireyourhealth.com , kan worden gedownload. 

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Admire Your Health , bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Vergoeding retour-bezorg kosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. Indien anders besproken met de klantenservice.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand va het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Retentierecht

1. Admire Your Health kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Admire Your Health heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Admire Your Health . 

3. Admire Your Health is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Admire Your Health te verrekenen met een vordering op Admire Your Health.

Eigendomsvoorbehoud

1. Admire Your Health blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Admire Your Health op grond van wat voor met Admire Your Health gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Admire Your Health zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 

4. Indien Admire Your Health een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Admire Your Health het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2. Levering vindt plaats bij Admire Your Health , tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Admire Your Health het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Admire Your Health kan tegenwerpen. 

Levertijd

1. De door Admire Your Health opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Admire Your Health . 

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Admire Your Health niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 Transportkosten

 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Verpakking en verzending 

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Admire Your Health niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Admire Your Health , bij gebreke waarvan Admire Your Health niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 

Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal: o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst o zaken van Admire Your Health die bij de klant aanwezig zijn o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 

2. De klant geeft op eerste verzoek van Admire Your Health de polis van deze verzekeringen ter inzage. 

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Garantie

1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Admire Your Health enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Ruilen

1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

• ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes • het product is nog niet gebruikt 

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Afgeprijsde producten kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst 

1. Admire Your Health voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 2. Admire Your Health heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Admire Your Health tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Admire Your Health tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant 

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Admire Your Health . 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Admire Your Health de betreffende bescheiden. 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Admire Your Health redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant. 

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

1. De overeenkomst tussen Admire Your Health en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt. 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Admire Your Health schriftelijk in gebreke stellen. 

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd 

1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Admire Your Health ontvangt geheim. 

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Admire Your Health waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Admire Your Health schade kan berokkenen. 

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt. 

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: o die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant o die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan. 

Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete. 

• is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000 

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Admire Your Health waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Admire Your Health tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Admire Your Health geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door Admire Your Health geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Admire Your Health daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Admire Your Health uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. 

4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Admire Your Health in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Admire Your Health gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Admire Your Health . 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Admire Your Health ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als Admire Your Health een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Admire Your Health verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Admire Your Health 

1. Admire Your Health is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

2. Indien Admire Your Health aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. 

3. Admire Your Health is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Admire Your Health aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting. 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Admire Your Health vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Admire Your Health toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Admire Your Health niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Admire Your Health in verzuim is. 

3. Admire Your Health heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Admire Your Health kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Admire Your Health in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Admire Your Health kan worden toegerekend in een van de wil van Admire Your Health onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Admire Your Health kan worden verlangd.

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Admire Your Health 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Admire Your Health er weer aan kan voldoen. 

4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5. Admire Your Health is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

Wijziging algemene voorwaarden 

1. Admire Your Health is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Admire Your Health zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. 

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten 

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Admire Your Health . 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vemietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vemietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Admire Your Health bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Admire Your Health is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Voor vragen neem gerust contact op.

Shopping Cart